Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Právna poradňa podnikateľa

Ako registrovať ochrannú známku

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na rozlíšenie produktov jednej firmy od produktov inej firmy. Ako ju registrovať na Slovensku a v zahraničí?

30.10.2012 viac info

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (poistného) za rok 2011 v roku 2012 už nemajú poistenci a zamestnávatelia, ale zdravotné poisťovne. To však neznamená, že z ročného zúčtovania Vám nevyplývajú žiadne povinnosti.

05.02.2012 viac info

Daňová správa od roku 2012

1.januára 2012 nadobudol účinnosť zákon o finančnej správe, ktorým zaniklo Daňové riaditeľstvo a Colné riaditeľstvo a nahradilo ich Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Finančné riaditeľstvo bude riadiacim orgánom zlúčenej daňovej a colnej správy.

06.01.2012 viac info

Odvádzanie daní od 1.1.2012

Od 1.1.2012 sú okrem zmien v Daňovom poriadku naplánované aj zmeny v platení daní. Ako teda budeme odvádzať dane od 1.1.2012?

15.12.2011 viac info

Novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve navrhuje zaviesť nový register účtovných závierok.

30.11.2011 viac info

Pozastavenie prevádzkovania živností

Pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti sa môže podnikateľ dostať do situácie, kedy buď z vlastného presvedčenia, alebo pod tlakom okolností uvažuje nad pozastavením prevádzkovania živnosti. Skôr ako sa k takémuto kroku rozhodne mal by vedieť, aké novinky platia v rámci novely zákona o sociálnom poistení a dotýkajú sa pozastavenia živnosti ale tiež, čo je povinný dodržať z titulu zákona o zdravotnom poistení alebo zákona o správe daní a poplatkov.

07.11.2011 viac info

Zasielanie výkazov do Sociálnej poisťovne

Zmeny v elektronickom zasielaní mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne.

29.09.2011 viac info

Zmeny v zákoníku práce od 1.9.2011

13. júla 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákonníka práce. Schválenú novelu Zákonníka práce podpísal prezident Slovenskej republiky 27. júla 2011 a táto novela zákonníka práce nadobudne účinnosť od 1. septembra 2011.

01.09.2011 viac info

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Pri slovíčku daňová kontrola sa azda nepoteší ani jeden podnikateľ či obchodná spoločnosť. Samotný fakt, že účtovníctvo a dane sú spracovávané podľa platnej legislatívy nezabráni určitej nervozite z očakávaných udalostí.

23.08.2011 viac info

Konanie podnikateľa

Podnikatelia prichádzajú pri svojej činnosti do styku s vonkajším svetom. Podnikateľské subjekty sú právne subjekty a ako také majú právo vystupovať a konať vo svojom mene. Zákon stanovuje, že za podnik môže konať na verejnosti buď sám podnikateľ, niektorí spoločníci alebo tzv. štatutárny orgán.

11.05.2011 viac info

Ako si založiť s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je najpopulárnejšou formou podnikania spomedzi všetkých právnických osôb. Takmer 75 % všetkých právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, podnikajú formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

14.04.2011 viac info

SZČO a predčasný starobný dôchodok

Súbeh predčasného starobného dôchodku a činnosť SZČO je od 01.01.2011 vylúčený.

03.02.2011 viac info

e-Justice

Online prepojenie medzi súdnymi systémami po celej Európe. Európska únia spustila v lete internetový portál elektronickej justície (e-Justice), cez ktorý si budú môcť podnikatelia, právnici, občania a iní vyhľadávať online informácie o súdnych systémoch vo všetkých krajinách EÚ.

24.01.2011 viac info

a.s. VERZUS s.r.o.

Akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným sú tzv. kapitálové obchodné spoločnosti, ktorých vznik a fungovanie upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“).

18.12.2010 viac info

Zákon o službách na vnútornom trhu

Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých služieb (ďalej aj ako „Zákon o službách“) nadobudol účinnosť dňa 1. júna 2010, s výnimkou niektorých jeho ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

24.11.2010 viac info

Vymáhanie nezaplatených faktúr

V dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy dochádza v rámci obchodných vzťahov k čoraz väčšiemu poklesu schopnosti podnikateľov plniť si svoje záväzky. Ide o tzv. platobnú neschopnosť. Je podnikateľ v tomto prípade bezmocný, alebo vie podniknúť kroky, ktoré mu zabezpečia zaplatenie dlhu? Aký je postup pri vymáhaní neuhradených faktúr? Aké zákony tieto záležitosti upravujú?

04.11.2010 viac info

Povinnosť označiť miesto podnikania

Čo v prípade, že máte živnosť zaregistrovanú na adrese, kde bývate, ale pracujete mimo adresy uvedenej na živnostenskom liste? Je potrebné označiť doma na viditeľnom mieste jeho obchodné meno, IČO a oblasť, v ktorej má vytvorenú živnosť?

04.11.2010 viac info

Živnostenský zákon

455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

04.11.2010 viac info