Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Hlavné zásady franchisingu

     Hlavné zásady


Poskytovateľ franchisingu je iniciátorom franchisingového ret'azca, zloženého z poskytovateľa franchisingu a jeho jednotlivých prijímateľov, s ktorými dlhodobo spolupracuje a podporuje ich.
 


     Povinnosti poskytovateľa franchisingu


Poskytovateľ franchisingu by mal:
• úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia, a to už pred začiatkom tvorby franchisingového reťazca,
• byť vlastníkom alebo právoplatným používateľom obchodného mena, ochrannej známky alebo iného zvláštneho označenia svojho reťazca,
• poskytnúť prijímateľovi franchisingu začiatočné zaškolenie a následnú obchodnú a/alebo technickú pomoc počas platnosti zmluvy.

 


     Povinnosti prijímateľa franchisingu


Prijímateľ franchisingu by mal:
• trvalo sa usilovať o rozvoj svojho franchisingového podniku a udržiavanie spoločnej identity a dobrej povesti franchisingového reťazca,
• umožniť poskytovateľovi franchisingu a/alebo ním poverený subjektom vstup do svojej prevádzky, písomných a iných dokumentov a poskytnúť poskytovateľovi franchisingu preukázateľne pravdivé hospodárske údaje o svojom podniku, aby mu v záujme účinného manažmentu umožnil vyhodnotenie výkonu a hospodárskych výsledkov,
• prijímateľ nesmie prezradit' tretím stranám know-how poskytovateľa franchisingu, a to ani počas, ani po skončení platnosti franchisingovej zmluvy.

 


     Povinnosti oboch zmluvných strán


Obe strany by sa mali snažiť o etické správanie. Poskytovateľ franchisingu by mal písomne oznámiť akékoľvek porušenie zmluvy a v prípade potreby by mal poskytnúť dostatočný čas na nápravu. Obe strany by mali riešiť názorové rozdiely a spory s dobrou vôľou, poctivou a vecnou komunikáciou a priamym rokovaním.
 


     Sprístupnenie informácií o reťazci, získavanie prijímateľov:

 

Reklama zameraná na získanie nových prijímateľov franchisingu by mala obsahovať jednoznačné a nie zavádzajúce údaje. Akýkoľvek náborový, reklamný alebo publikačný materiál, obsahujúci priame alebo nepriame údaje o možných budúcich výsledkoch prijímateľa, jeho príjmoch alebo zisku, by mal byť vecný, objektívny, zrozumiteľný a nezavádzajúci. Aby mohli byť potenciálni prijímatelia franchisingu úplne oboznámení so stavom vecí, mali by dostat' platný etický kódex, ako aj kompletnú a presnú písomnú dokumentáciu obsahujúcu všetky informačné materiály o franchisingovom partnerstve, a to v primeranej lehote pred prijatím a podpisom záväzných dokumentov. V prípade, že poskytovateľ franchisingu vyžaduje od budúceho prijímateľa franchisingu predbežnú zmluvu, mali by sa rešpektovat' nasledujúce zásady:

  • pred uzatvorením akejkoľvek predbežnej zmluvy by mal kandidát na prijímateľa franchisingu dostat' písomnú informáciu o účele tejto zmluvy a o výške úhrady, ktorú by mal prípadne zaplatiť poskytovateľovi, jeho skutočné výdavky, ktoré vznikli v období pred uzavretím zmluvy. V prípade, že franchisingová zmluva vstúpi do platnosti, výdavky, ktoré prijímateľ zaplatil poskytovateľovi, by mu mali byt' vrátené alebo zohľadnené vo franchisingovom poplatku, ktorý má zaplatiť;
  • predbežná zmluva by mala obsahovat' ustanovenie o lehote platnosti a o podmienkach vypovedania zmluvy;
  • poskytovateľ franchisingu môže do zmluvy uviesť klauzuly na ochranu svojho know-how a svojej identity.

 


     Výber prijímateľov franchisingu


Poskytovateľ franchisingu by mal vybrat' a prijat' ako individuálnych prijímateľov franchisingu iba tých, ktorí na základe primeraného prieskumu preukázali, že majú dostatočný rozsah základných zručností, vzdelanie, osobné kvality a finančné prostriedky, nutné na zvládnutie franchisingového podnikania.

Podobné články


ABC franchisingu

ABC franchisingu

Čo je franchising a aká je jeho história

05.09.2010 viac info
Franchisingová zmluva

Franchisingová zmluva

Čo musí franchisingová zmluva obsahovať a čo v nej naopak, nesmie chýbať?

12.01.2011 viac info