Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Franchisingová zmluva

     Franchisingová zmluva

 

Franchisingová zmluva nie je ako zmluvný typ zakotvená v Obchodnom zákonníku. Uzatvára sa podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého môžu účastníci uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Obsahuje prvky viacerých zmlúv, napríklad nájomnej, lízingovej zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, o kontrolnej činnosti a licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva.

Franchisingová zmluva je vždy odplatnou zmluvou. Výška poplatkov sa na Slovensku pohybuje v rozpätí päť až deväť percent z mesačného obratu franchisistu. Zmluva býva často obsiahlym dokumentom. Pri franchisingovej zmluve nejde ani tak o to, že treba toho veľa povedať. Ide o to, správne to sformulovať. Práva a povinnosti zmluvných strán by mali byť formulované jednoznačne, aby nepripúšťali dvojzmyselný výklad. Prílohou franchisingovej zmluvy je operačný manuál, ktorý má niekedy aj stovky strán.

 

     Franchisingova zmluva musí spĺňať podmienky:

 

1.  Franchisingová zmluva by mala byt' v súlade so zákonmi, 

 

2.  Zmluva by mala obsahovať záujmy členov franchisingového ret'azca o ochranu priemyselných  práv a duševného vlastníctva poskytovateľa franchisingu a udržiavanie spoločnej identity a autority franchisingového reťazca. Všetky zmluvy a zmluvné dohovory súvisiace s franchisingovým vzťahom sa vypracúvajú v úradnom jazyku krajiny, v ktorej má prijímateľ sídlo, alebo ich do tohto jazyka prekladá úradný prekladateľ a podpísané zmluvy sa okamžite odovzdávajú prijímateľovi franchisingu.

 

3.  Franchisingová zmluva musí jednoznačne stanoviť príslušné povinnosti a zodpovednosti strán a všetky ďalšie podstatné podmienky vzájomného vzt'ahu poskytovateľa a prijímateľa franchisingu.

 

4.  Nevyhnutným minimom zmluvných podmienok sú:

 

 • práva prislúchajúce poskytovateľovi franchisingu,
 • práva prislúchajúce prijímateľovi franchisingu,
 • tovar a/alebo služby poskytované jednotlivým prijímateľom franchisingu,
 • povinnosti poskytovateľa franchisingu,
 • povinnosti prijímateľa franchisingu,
 • platobné povinnosti prijímateľa franchisingu,
 • dĺžka trvania zmluvy, ktorá by mala byt' dostatočne dlhá, aby umožnila jednotlivým prijímateľom franchisingu amortizáciu ich počiatočných, najmä franchisingových investícií,
 • základ na akékoľvek obnovenie zmluvy,
 • podmienky, podľa ktorých môže prijímateľ franchisingu predať alebo previesť franchisingový podnik a prípadné predkupné práva poskytovateľa v tejto veci,
 • ustanovenia vzťahujúce sa na používanie typických rozlišovacích znakov, obchodného mena, ochrannej známky, značky služieb, firemného štítu, loga a iných zvláštnych identifikačných znakov poskytovateľa franchisingu,
 • právo poskytovateľa franchisingu prispôsobiť franchisingový systém novej alebo zmenenej situácii,
 • ustanovenie o ukončení zmluvy,
 • ustanovenie, podľa ktorého sa hmotný a nehmotný majetok patriaci poskytovateľovi franchisingu alebo inému majiteľovi okamžite po skončení platnosti zmluvy vráti
Podobné články


ABC franchisingu

ABC franchisingu

Čo je franchising a aká je jeho história

05.09.2010 viac info
Hlavné zásady franchisingu

Hlavné zásady franchisingu

Povinnosti poskytovateľov a prijímateľov franchisingu

11.09.2010 viac info