Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Ako sa nepomýliť pri kúpe franch. licencie.

 

Franšíza je pri takomto predaji a kúpe produkt, ktorý majiteľ - poskytovateľ konceptu (franchisor) predáva kupujúcemu - budúcemu užívateľovi franchisantovi (franchisee).

Pri kúpe ľubovoľného produktu sa oplatí dodržať určité zásady, ktoré vám pomôžu, aby ste sa nepomýlili. Pri kúpe franšízy to platí dvojnásobne. Každej kúpe produktu predchádza výber.

Rozumný kupujúci si vyberie a kúpi len taký produkt, ktorý bude pre neho použiteľný a užitočný, o ktorom má dostatok informácií a o ktorom je presvedčený, že jeho cena je primeraná jeho hodnote. Tieto všeobecné kritériá je vhodné aplikovať aj pri kúpe franšízy.

V praxi by sme teda mali pri výbere a kúpe franchisingovej licencie postupovať nasledovne. Pri výbere franšízy overujeme najmenej dve skutočnosti. Prvou je, či bude jej know-how (predmet licencie), v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste pre nás použiteľné a užitočné. Každá franšíza sa prakticky realizuje v nejakej prevádzke, v určitej lokalite, priestore a konkrétnom konkurenčnom prostredí.

Komerčnú úspešnosť aplikácie franšízového projektu vo franchisingovej prevádzke podmieňuje dostatočný odbytový potenciál potrebný pre realizáciu jeho výstupov. Na začiatku si teda treba overiť, či sú splnené predpoklady úspešnosti a užitočnosti daného konceptu (jeho finálneho výstupu) v danom čase a priestore, na konkrétnom mieste.

 

Druhou overovanou skutočnosťou sú osobné (aj osobnostné) vlastnosti, odborné schopnosti a možnosti kupujúceho, ktorý musí zvládnuť aplikovanie, realizáciu a praktické menežovanie daného franchisingového projektu.

Dôležité je stotožnenie sa kupujúceho s predmetom a obsahom franšízy, tiež splnenie požadovaných kvalifikačných a odborných predpokladov. Nevyhnutnou podmienkou je ale primeraná kapitálová pripravenosť kupujúceho na financovanie kúpy licencie, vstupného franchisingového poplatku, investície potrebnej na vybudovanie prevádzky, aj na garanciu nájomného a na úhradu prvého závozu tovaru.

K prijatiu správneho rozhodnutia pri výbere franšízy je potrebné mať k dispozícii určitý súbor informácií o danom koncepte. Poskytovateľ franšízy ho dáva k dispozícii spravidla iba na základe vopred uzatvorenej zmluvy o mlčanlivosti, teda zmluvy o zachovaní obchodného tajomstva.

Podmienka poskytovateľa licencie na predchádzajúce uzatvorenie takejto zmluvy je štandardná a oprávnená. Úspešný franchisingový koncept, jeho know-how, je duševným majetkom poskytovateľa, má svoju cenu a hodnotový potenciál. Jeho prípadné odcudzenie alebo zneužitie môže poskytovateľovi zapríčiniť škodu alebo ušlý zisk, tomu predchádza ochranou svojho duševného vlastníctva.

Uzatvorenie zmluvy o mlčanlivosti je zároveň akýsi test pre budúceho záujemcu o kúpu franšízy. Pokiaľ je jeho záujem úprimný a seriózny, nemal by mať problém uzatvoriť zmluvu aj za podmienok uvalenia sankcií za jej prípadné porušenie. V prípade takéhoto záujmu by totiž k žiadnemu porušeniu zmluvy o mlčanlivosti jednoducho nemalo prísť. Na druhej strane si ale treba dať pozor, aby v takejto zmluve neboli "pribalené" nejaké ďalšie povinnosti alebo zaťaženia pre záujemcu o franšízu, ktoré by nesúviseli s ochranou utajovaných skutočností daného konceptu.

2 Základným cieľom podnikania je vytváranie zisku. Platí to samozrejme aj pre franchising. Záujemca o kúpu franšízy má pred svojim rozhodnutím o kúpe oprávnený záujem získať od poskytovateľa franšízy informácie overené v praxi o ekonomických podmienkach prevádzkovania svojho budúceho biznisu. Pre tento účel slúži ako vzor pilotná prevádzka poskytovateľa licencie. Za overený sa dá považovať iba taký franchisingový koncept, ktorý úspešne prevádzkuje najmenej jednu vlastnú (pilotnú) prevádzku minimálne jeden rok.

V priebehu dvanástich mesiacov sa totiž prejavia aj možné sezónne, prevádzkové a ekonomické výkyvy. Franchisor je povinný poskytnúť záujemcovi o kúpu franšízy prehľad ekonomických ukazovateľov a výsledkov podnikania pilotnej prevádzky, vrátane prehľadu celkových nákladov na jej zriadenie. Sú to podklady, ktoré použije kupujúci pri výpočte predpokladaného hospodárskeho výsledku svojej budúcej franchisingovej prevádzky, pre výpočet návratnosti vloženej investície do jej zriadenia a na zostavenie svojho komletného biznis plánu.

Skutočná výnosnosť a miera ekonomickej efektívnosti daného franchisingového know-how v pilotnej prevádzke poslúži aj na výpočet primeraných franchisingových a licenčných poplatkov. Ich správne a spravodlivé nastavenie vytvorí predpoklad na dlhodobý, stabilný obchodný vzťah medzi poskytovateľom (franchisorom) a užívateľom (franchisee, franchisantom).

Franchising sa formálne realizuje ako zmluvný obchodný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy. Franchisingová zmluva je základný a najdôležitejší dokument vo vzťahu medzi franchisorom a franchisantom, ustanovujú sa v nej všetky podmienky poskytnutia franšízy, najmä práva a povinnosti franchisora i franchisanta.

Licenčná zmluva ustanovuje právo a povinnosť užívateľa franšízy na používanie ochrannej známky (loga) poskytovateľa. Franchisingová aj licenčná zmluva zakladajú obchodný zmluvný vzťah medzi dvomi rovnocennými, autonómnymi právnymi podnikateľskými subjektami, ktoré podnikajú pod vlastným menom, na vlastný účet a na vlastné riziko, pričom franchisant pri svojom podnikaní používa značku (logo) a know-how franchisora. Franchisingová zmluva je formalizáciou dobrovoľnej dohody. Pri prejednávaní návrhu a konečnej úprave jej obsahu je možné zohľadniť také návrhy budúceho franchisanta, ktoré nie sú v rozpore so štandardami predmetného konceptu a ktoré primerane zohľadňujú miestne podmienky pôsobenia jeho frachisingovej prevádzky. Nie je zriedkavosťou, že jeden úspešný franchisant môže vlastniť a prevádzkovať aj viac franšízových prevádzok jednej značky.

Výber a dohodnutie podmienok poskytnutia a prevádzkovania franšízy má teda svoje pravidlá a postupy, ktoré kladú určité nároky na možnosti a skúsenosti kupujúceho, budúceho franchisanta. Nepomýliť sa pri výbere a zazmluvnení franchisingovej licencie nie je niekedy jednoduché. Franchisingové zmluvy sú často rozsiahle a pomerne komplikované, ich obsah zostavujú skúsení právnici. Doporučujeme preto nechať si ich pred podpísaním skontrolovať vlastnému právnikovi alebo franchisingovému poradcovi (info@franchisingservis.sk), ktorý upozorní na problematické ustanovenia alebo prípadné neprimerané sankcie a jednostranné povinnosti. Honorár investovaný za takúto službu sa vám rozhodne oplatí, pretože uzatvoriť nevhodne nastavenú franchisingovú alebo licenčnú zmluvu môže mať neskôr, v niektorých prípadoch, až fatálne následky pre vaše podnikanie.

Ing. Jozef Šétaffy,  jozef.setaffy@gmail.com