Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

ABC franchisingu

Vznik franchisingu


Franchising vznikol koncom 19. storočia v USA. Prvým užívateľom (1860 - 1863) bola spoločnosť s priemyselným odbytom šijacích strojov značky SINGER. General motors zaviedla franchisingovú formu predaja automobilov v roku 1898. Rozvoj začal najmä po 2. svetovej vojne nielen v USA, ale i v západnej Európe ako reakcia na zmenene podmienky konkurencie a odbytu. Na začiatku 50. rokov sa v USA otvorili už  dnes svetoznáme franchisingové firmy HOLIDAY IN, MC' DONALDS, ktoré dali základ dynamického rozvoja franchisingu v jeho dnes najtypickejšej podobe v oblasti reštauračného stravovania a rýchleho občerstvenia. Rozšíril sa aj do podnikania v hotelovej sieti, v obchode s elektronikou, z nehnuteľnosťami, v doprave v podobe dopravných agentúr, v prenájme aút, v maloobchodnom predaji vo všetkých druhoch tovaru, v poskytovaní podnikateľských a odborných služieb a pod.

 

Čo je franchising?

Franchising je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých
podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisees (prijímateľov). Poskytovateľ franchisingu dáva svojim partnerom – prijímateľom právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj zaväzuje prijímateľa používať meno systému, značku tovaru, značku služieb a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske, technické a obchodné metódy. Poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi podporu za priamu alebo nepriamu odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu.

V tejto súvislosti „know-how" znamená súbor nepatentovateľných praktických poznatkov, ktoré spočívajú v osvedčených skúsenostiach poskytovateľa franchisingu, a sú:
- tajné (dôverné), t. j. know-how vo svojej podstate, štruktúre a zložení nie je všeobecne známe a nie je ľahko dostupné komukoľvek. Každá jednotlivá časť know-how musí zostať utajená a nedostupná, poskytnutá a využitá môže byť len so súhlasom franchisingového poskytovateľa;

- dôležité, t. j. know-how obsahuje poznatky, ktoré sú pre prijímateľa franchisingu dôležité a nevyhnutné z hľadiska predaja tovaru alebo poskytovania služieb spotrebiteľom; ide najmä o úpravu tovaru na predaj, ktorá je spojená s poskytovaním služieb, druh a spôsob obsluhy zákazníkov, administratívu, riadenie a hospodárenie podniku prijímateľa. Know-how musí byť užitočné tak, aby zlepšilo konkurencieschopnosť, umožnilo zvýšiť výkon alebo uľahčilo preniknutie na nový trh;

- identifikovateľné, t. j. know-how musí byť dostatočne podrobne opísané a overené, či spĺňa znaky tajnosti a dôležitosti. Opis know- how sa môže uviesť vo franchisingovej zmluve alebo v inej vhodnej
forme.

Podobné články


Hlavné zásady franchisingu

Hlavné zásady franchisingu

Povinnosti poskytovateľov a prijímateľov franchisingu

11.09.2010 viac info
Franchisingová zmluva

Franchisingová zmluva

Čo musí franchisingová zmluva obsahovať a čo v nej naopak, nesmie chýbať?

12.01.2011 viac info